//
Algemene informatie – reglementen

Baan- en Parkreglement

Om het tennissen voor alle leden aantrekkelijk te laten zijn hebben we als vereniging de afgesproken omgangsregels op het park vastgelegd in een baan- en parkreglement.

 1. Algemeen
  1. Een ieder die gebruik maakt van de banen is verplicht de regels, gesteld in dit baanreglement, in acht te nemen, dan wel in de geest ervan te handelen.
  2. Het park is geopend van 9.00 –23.00 uur. En in het weekend van 9.00- 21.00 uur (winterperiode: 1 oktober – 1 april tot 18:00 uur).
  3. Men kan tijdens het zomer en winterseizoen gebruik maken van 4 gravel banen en 6 smashcourt banen. Behoudens onderhoud, weeromstandigheden (waaronder vorst) zijn de banen het gehele jaar geopend.
  4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissie of het bestuur. Baancommissieleden en/of bestuursleden zijn gerechtigd, gevraagd en ongevraagd, regelend op te treden. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 2. Baanpas
  1. De toegang tot de banen is uitsluitend voorbehouden aan de leden met uitzondering van bijzondere reserveringen (punt 3g van dit reglement) en met uitzondering van (punt 6a van dit reglement). Daartoe ontvangt ieder lid jaarlijks een KNLTB-pas, tevens baanpas.
  2. De baanpas dient te worden voorzien van een recente pasfoto en kan worden gebruikt om speeltijd op een baan te reserveren. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de banen zonder een geldige pas. (in sommige gevallen verstrekt het bestuur een zgn. “noodpas” welke dan beschouwd kan worden als geldige pas).
  3. Bij verlies van een baanpas wordt tegen betaling een duplo pas verstrekt (te bevragen bij de ledenadministratie).
  4. Het zich misdragen op de banen en/of op het tennispark als ook oneigenlijk gebruik van de baanpas kan leiden tot inname van de baanpas door het bestuur.
 3. Afhangen banen
  1. Een baan reserveren doe je door de baanpas op de gewenste speeltijd op het digitale afhangbord (in het clubhuis) af te hangen.
  2. Reserveren / afhangen van een baan kan alleen als je zelf op het tennispark verblijft.
  3. Indien een baan niet in gebruik is mag deze baan maximaal 15 minuten voor aanvang van de afgehangen speeltijd in gebruik worden genomen.
  4. De speeltijd voor het enkelspel en dubbelspel bedraagt een uur.
  5. Een reeds afgehangen speeltijd mag altijd worden uitgespeeld.
  6. Bij grote drukte (wachttijd langer dan een uur) is een ieder verplicht over te gaan op dubbelspel. Het initiatief hiertoe dient uit te gaan van de wachtende(n).
  7. Dubbelspel heeft altijd voorrang op enkelspel. Dat wil zeggen dat indien alle banen bezet zijn met gelijke speeltijden, eerst de banen met enkelspelers afgehangen dienen te worden.
  8. Men is altijd verplicht een beschikbare baan af te hangen ongeacht de ondergrond.
  9. Afhangen van banen is slechts beperkt mogelijk indien banen gereserveerd zijn voor:
   • Lesgeven door de tennistrainers;
   • Competitie (raadpleeg in deze periode het baanschema in het clubhuis);
   • Toernooien;
   • Speciale groepen of activiteiten (o.a. tossavond); De maandagavond toss beschikt in principe over vier banen. De vrijdagavond toss heeft bij voldoende deelname recht op alle beschikbare banen.
   • Andere door het bestuur georganiseerde evenementen.
  10. In een enkel geval is afhangen geheel niet mogelijk. Dit wordt dan op het afhangbord aangegeven.
   Het doel van het afhangsysteem is om te komen tot een eerlijk en rechtvaardig baangebruik.Hiervoor zijn slechts een beperkt aantal regels nodig, mits in de geest van deze regels wordt gehandeld. Niet in de geest van de regels is o.a.: met zes personen voortdurend op een baan “dubbelen” door middel van roulatie van baanpassen, tijdens het spelen de baanpas doorschuiven naar een opvolgende speeltijd, les hebben en ondertussen een baan afhangen op een aansluitende speeltijd, andere vernuftige systemen om de regels na te leven doch het doel ervan te ondermijnen.
 4. Basisschooljeugd

  Om het baangebruik, met name ‘s avonds, enigszins te reguleren is voor de basisschooljeugd de volgende beperking van kracht: basisschooljeugd wordt geacht ‘s avonds géén gebruik te maken van de banen. In ieder geval hebben alle jeugd-(13-17 jaar) en seniorleden na 18.30 uur voorrang op de basisschooljeugdleden.

 5. Spelregels
  1. Een ieder die gebruik maakt van de banen dient in tenniskleding gekleed te gaan.
  2. Het bespelen van de banen is uitsluitend toegestaan met tennisschoenen. Dus geen veld- of trainingsschoenen.
  3. Op de banen wordt niet gerookt en er wordt geen afval (en zeker geen kauwgom) op de banen achtergelaten.
 6. Introducés
  1. Elk lid mag maximaal 3 keer per jaar iemand introduceren. Een introducé maakt onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid gebruik van de banen.
  2. Per keer dient vooraf een introductiekaart te worden aangeschaft, kosten: € 4. Deze kaart is verkrijgbaar aan de bar van het clubhuis of, indien gesloten bij één van de bestuursleden. Zonder introductiekaart mag niet worden gespeeld.
  3. Introductie is toegestaan op de avonden van maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat leden voorrang hebben op introducees.

Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen, zoals leden van de baancommissie, barcommissie, en dienstdoende commissies tijdens activiteiten, evenementen en toernooien. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

Artikel 2.

Leden zijn verplicht de contributie en de eventuele afkoopsom voor vrijwilligerswerk te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging. De opzegging dient uiterlijk op 31 december van het lopende verenigingsjaar te zijn ontvangen. Doet men dit niet dan wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Wil men een ander type lidmaatschap dan dient men eerst het oude lidmaatschap op te zeggen en men dient daarna een nieuw inschrijfformulier in te vullen. Bij opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap wordt een bevestiging vanuit de ledenadministratie verstuurd.

Artikel 4.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. Dit geldt niet voor vergaderingen van het bestuur, de kascommissie en commissies.

Artikel 5.

Er wordt van de leden verwacht een aandeel te leveren in de activiteiten in de vorm van vrijwilligerswerk, die ten behoeve van de vereniging verricht dienen te worden, zoals onder meer kantinediensten, baan- , park- en clubhuisonderhoud. Er bestaat geen mogelijkheid om deze activiteiten af te kopen. Vrijwilligerswerkzaamheden geldt voor leden vanaf 18 jaar (het jaar dat je 18 wordt) en is verplicht. Leden van 65 jaar en ouder zijn vanuit de vereniging vrijgesteld van vrijwilligerswerkzaamheden.

Vrijwilligerswerk dient te worden geregistreerd voor 1 mei van het betreffende kalenderjaar. Indien per die datum de activiteiten nog niet of alleen gedeeltelijk zijn geregistreerd, dan ontvangt het betreffende lid een herinnering vanuit het bestuur met het verzoek het vrijwilligerswerkzaamheden alsnog in te plannen.

Bij weigering van vrijwilligerswerkzaamheden kan het lid dit onderbouwen door schriftelijk (via mail) binnen zes weken na de herinnering bezwaar in te dienen bij het bestuur. Bij een gegrond bezwaar worden door de vereniging de kosten van vervangende personele inhuur ad € 98,- in rekening gebracht.

Indien het bezwaar door het bestuur ongegrond wordt verklaard, krijgt het betreffende lid alsnog de mogelijkheid om de vrijwilligerswerkzaamheden in te plannen. Zo niet dan worden de bovengenoemde kosten van personele inhuur alsnog in rekening worden gebracht en kan als uiterste maatregel het bestuur overgaan tot royering van het lidmaatschap.

Artikel 6.

Voor het geven van trainingen stelt de vereniging een verenigingstrainer aan of heeft de vereniging een overeenkomst met een tennisschool c.q. tennismakelaar. In overleg met de betreffende tennisschool/trainer wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van trainingen. Om aan de lessen van de tennisschool/trainer te kunnen deelnemen is lidmaatschap van de vereniging verplicht.

Artikel 7.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient ten minste te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, geboortejaar en –datum, emailadres, machtiging voor automatische inning van de jaarlijkse contributie en KNLTB-pas. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie op te geven. De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Vergaderingen

Artikel 8.

De vergaderingen van het bestuur worden maandelijks gehouden in de eerste week van de kalendermaand. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, de vergadering te schorsen of te verdagen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt in onderling overleg tussen de bestuursleden een vervangende voorzitter voor de vergadering aangewezen.

Artikel 9.

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 11.

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodigingen door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 12.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 13.

De algemene ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 14.

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 15.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 16.

Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 17.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 18.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaren, en zijn terstond herkiesbaar. Het zittend bestuurslid heeft na de tweede en volgende termijnen geen mogelijkheid tot herkiezing indien zich een tegenkandidaat heeft gemeld. Als er geen tegenkandidaten zijn is er geen bezwaar tegen herverkiezing. Ter invulling van een tussentijds ontstane bestuur vacature is het bestuur, in aanvulling op artikel 9, lid 6 van de Statuten, bevoegd een ad interim adviseur te benoemen die de werkzaamheden, behorende bij de desbetreffende bestuur portefeuille, tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering uitoefent.

Artikel 19.

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20.

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 21.

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op maximaal € 10.000,– per rechtshandeling, mits de betreffende door de algemene vergadering goedgekeurde begroting voor desbetreffend verenigingsjaar niet wordt overschreden.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 22.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
Clubhuis

Artikel 23.

De bar in het clubhuis sluit om 23:00 uur, specifieke openingstijden zijn gepubliceerd achter de bar. Alleen bij bijzondere gelegenheden (feestavond van een toernooi, afsluiting competitie e.d.) kan het voorkomen dat de bar langer open is.

Artikel 24.

Het beleid van de vereniging ten aanzien van verantwoord alcoholgebruik staat beschreven in het bestuursreglement. Een exemplaar van dit bestuursreglement is opgenomen in de instructiemap voor barvrijwilligers.

Slotbepalingen

Artikel 25.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van dit reglement, dit tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 26.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 8 februari 2011 en aangepast in de algemene ledenvergadering op 4 maart 2015.

Inloopspreekuur Fysiotherapie Gezondheidshuis

Fysiotherapie Gezondheidshuis heeft een tweewekelijks inloopspreekuur op de dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur in het clubhuis van TC’91. Op de website van het Gezondheidshuis staan de actuele data vermeld van het inloopspreekuur, dit is veelal gecombineerd met de warm welkom avonden voor nieuwe leden.

Daarnaast zijn fysiotherapeuten van Fysiotherapie Gezondheidshuis aanwezig tijdens meerdere toernooiweken in het jaar.

Precieze invulling daarvan melden wij op onze website.
https://www.gezondheidshuisstadshagen.nl/zorgaanbod/fysiotherapie/tc-91

Laatste berichten

Mail problemen en migratie TC91 mail op donderdag 28 oktober
oktober 24, 2021
Door Frank Overgoor
Tennissen in je eigen wijk! – Zaterdag 4 september Open Dag bij TC’91 Stadshagen
augustus 31, 2021
Door Frank Overgoor
Extra service voor de leden
augustus 18, 2021
Door Frank Overgoor
Ik wil tennis(lessen) proberen
juli 3, 2021
Door Frank Overgoor
Update Juni 2021 – Inloopspreekuren Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
juni 22, 2021
Door Mischa
Corona Update vanaf 26 januari: Kantine weer open tot 22:00 en FTO mag weer!
januari 14, 2022
Door Frank Overgoor
Doe jij ook mee met de Gratis Online Pubquiz?
mei 24, 2021
Door beheer
Lesrooster Tennisschool kilian bekend
april 2, 2021
Door beheer
Kom tennissen bij TC’91 Stadshagen en profiteer nu van de voorjaarsactie!
maart 18, 2021
Door Frank Overgoor
Inschrijving zomer lessen mogelijk
maart 6, 2021
Door Frank Overgoor
Racket laten bespannen?
januari 11, 2021
Door Mischa
Salland Zorgverzekeringen Aanbieding
november 22, 2020
Door beheer
Nieuwsbrief juni 2020
juni 30, 2020
Door Mischa
Extra Update Corona
maart 15, 2020
Door Mischa
Update Corona
maart 12, 2020
Door Mischa
Banen Beperkt beschikbaar
maart 8, 2020
Door Mischa
Woordje van de voorzitter
januari 17, 2020
Door Mischa
Jeugd voorjaarcompetitie 2020: Geef je op!
december 11, 2019
Door Mischa
Salland Clubactie 2020
december 7, 2019
Door Mischa
Daluren rittenkaart
november 18, 2019
Door Mischa
Geen tennisles tijdens schoolvakanties
oktober 21, 2019
Door Mischa
Paard Veulen Toernooi op zondag 3 november
oktober 19, 2019
Door Mischa
Indeling Tennislessen winter 2019-2020
oktober 6, 2019
Door Mischa
Inschrijven Winter lessen mogelijk
september 15, 2019
Door Mischa
Zomerlessen hervat in week 35
augustus 26, 2019
Door Mischa
Clubkampioenschappen TC91 – Schrijf je nog snel in!
augustus 20, 2019
Door Mischa
TC’91 Stadshagen organiseert van 15 tot en met 21 juli 2019 het Tennisschool Manon Jonker Brons TC’91 Stadshagen Open
april 19, 2019
Door Mischa
Fysiotherapie Gezondheidshuis Stadshagen
mei 23, 2018
Door Mischa

Onze Sponsors

Racket Service Stadshagen
Schreuder
Tennisschool Kilian
Verhoek
Rikels-slaapexperts
Westera Accountancy
Bas Autowas
Zuivelhoeve
J.J. Meijer Assurantien
Restaurant Minoyu