//
u leest...

Nieuws

Project baanvervanging – oproep klankbordgroep‏

Het zal je niet zijn ontgaan; TC’91 Stadshagen is van plan om in de zomer van 2016 de banen te gaan vernieuwen!

Via deze speciale nieuwsbrief willen wij jou informeren over deze vernieuwing en uitgebreid stilstaan bij de aanleiding, de stappen die al zijn genomen en de plannen voor de aankomende periode.

Wij willen jou vragen om het geheel aandachtig door te lezen. En mocht één of ander niet (in zijn geheel) duidelijk zijn of vragen oproepen, neem dan vooral contact met ons op.

Voordat wij ingaan op de verschillende punten, volgt eerst een hele korte toelichting op de huidige baansoorten die wij op ons park hebben liggen.

Huidige baansoorten
TC’91 Stadshagen heeft 6 zandkunstgras banen waarvan de toplaag is opgebouwd uit kunststof vezels waartussen zand is gestrooid. Daarnaast beschikken wij over 4 French Court banen, waarvan de toplaag ook is opgebouwd uit kunststof vezels, echter zijn deze ingestrooid met gravel.

Aanleiding voor vervanging
De KNLTB geeft aan dat kunstgras en French Court banen een levensduur van plusminus 12 jaar hebben. Deze levensduur is gekoppeld aan de slijtage van de kunststof vezels en de minimale lengte die deze vezels mogen hebben. Dit is een belangrijk criterium, omdat banen met te korte vezels door de KNLTB afgekeurd kunnen worden. En afkeuring betekent dat er op die banen geen competitie en geen officiële toernooien gespeeld mogen worden.

Omdat onze banen nu ongeveer 12 jaar in gebruik zijn, hebben wij dit jaar door verschillende partijen metingen van de lengte van de vezels laten verrichten. Deze metingen hebben uitgewezen dat de lengte op alle banen de minimale lengte benadert en dat deze lengte bij gelijkblijvende slijtage volgend jaar onvoldoende kan zijn. Dit was voor ons de aanleiding om te starten met ons onderzoek naar de mogelijkheden om onze banen te vervangen.

Al genomen stappen
Wij zijn sinds begin dit jaar bezig met een oriëntatie naar de mogelijkheden om onze banen in 2016 te vervangen. Daarvoor hebben wij al een aantal stappen gezet:

 1. Vaststellen noodzaak

Zoals geschreven hebben wij de noodzaak voor vervanging van de tennisbanen in de aanloop naar de voorjaarscompetitie 2015 vastgesteld op basis van metingen die verricht zijn door verschillende partijen.

 1. Samenstellen projectgroep

Het vervangen van onze banen is een complexe klus, waarbij veel factoren (draagvlak leden, speeleigenschappen baansoorten, toekomstvisie, financiën, keuze voor de langere termijn, et cetera) een belangrijke rol spelen. Wij willen dit traject daarom professioneel aanvliegen en hebben besloten om een projectgroep aan te stellen die gedurende het gehele traject bij de vervanging is betrokken. Deze projectgroep bestaat uit een afvaardiging van het bestuur (Lars Polling, Diederik van Hogendorp, Sander Hoek), een secretaris (Anita Kuijper), een budgetbewaker (Ritze Schoonbeek), onze tennisschool (Manon Jonker) en een deskundige op het gebied van tennisbanen en alles dat komt kijken bij de aanleg daarvan (Mark Vorsteveld).

 1. Samenstellen klankbordgroep

Een van de aspecten waar wij als bestuur veel waarde aan hechten, is het draagvlak onder onze leden. Daarom wordt in aanloop naar het vervangingstraject een klankbordgroep samengesteld, die net als de projectgroep gedurende het gehele traject bij de vervanging betrokken zal zijn. Deze klankbordgroep bestaat uit leden van TC’91 Stadshagen die als vertegenwoordiging van alle leden van TC’91 Stadshagen zullen optreden. Eventueel te nemen besluiten zullen door de projectgroep bij deze klankbord groep worden getoetst op validiteit, haalbaarheid en draagvlak.
Als jij interesse hebt om onderdeel uit te maken van deze klankbordgroep, dan kun je een e-mail sturen naar baanvervanging@tc91stadshagen.nl. Wij vragen je om in die e-mail een korte motivatie op te nemen waarom jij als vertegenwoordiger van onze leden in dit traject een rol wilt spelen. Op basis van alle aanmeldingen zullen wij een gewogen groep (dat wil zeggen een brede vertegenwoordiging van alle leden) samenstellen die uit maximaal 10 senior leden zal bestaan. Aanmelden kan tot maandag 4 januari 2016, in de daarop volgende week ontvangt iedereen een persoonlijk bericht met daarin de definitieve samenstelling en een toelichting op die samenstelling.

 1. Deskundigheid betrekken

Wij realiseren ons dat de aanleg van tennisbanen een expertise is waarover wij als bestuur onvoldoende kennis hebben. Daarom hebben wij deskundigheid van buitenaf betrokken in de persoon van Mark Vorsteveld. Mark is eigenaar van MarkSupport; een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van tennisbanen en alles dat daar bij komt kijken. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter bij KJLTC. Mark zal ons zowel in de aanloop naar, als in de realisatie van, de nieuwe tennisbanen bijstaan met deskundig advies.

 1. Projectplan opstellen

Voor de vernieuwing van onze tennisbanen is een projectplan in de maak. Dit plan is gebaseerd op de richtlijnen van de KNLTB die zij beschrijft in haar publicatie “Stappenplan aanleg tennisbanen: In 7 slagen naar nieuwe tennisbanen (tweede druk, d.d. april 2015)”. Het plan beschrijft alle activiteiten die uiteindelijke moeten leiden tot de realisatie van de nieuwe banen. Het plan is in concept gereed en zal al gaandeweg het traject meer en meer vorm krijgen. Dit plan zal in februari 2016 ook aan jou beschikbaar worden gesteld zodat jij de voortgang kunt volgen.

 1. Financiële verkenning

Het mag voor zich spreken dat de vervanging van onze tennisbanen gepaard gaat met een aanzienlijke investering. Sinds de vaststelling van de noodzaak, zijn wij daarom gestart met een verkenning naar mogelijkheden om de voorgenomen vervanging te financieren. De gemeente dient garant te staan voor deze financiering. Hier zijn we met de gemeente over in gesprek.

Plannen voor de aankomende periode
Voor de aankomende periode staat een aantal acties op de agenda:

 1. Kick-off projectgroep

Omdat de projectgroep is samengesteld, is afgelopen dinsdag 24 november de kick-off gegeven waarbij de eerste acties van het projectplan zijn besproken. Deze acties richten zich op de hierna volgende punten 2 tot en met 4 en worden onder verantwoordelijkheid van de verschillende projectleden opgepakt.

 1. Samenstellen klankbordgroep

Zoals geschreven is één van de eerste acties het samenstellen van de klankbordgroep. Een verzoek tot inschrijving wordt in deze nieuwsbrief gedaan, na maandag 4 januari 2016 volgt de definitieve samenstelling en zal kort daarop een gesprek plaatsvinden tussen de leden van de klankbordgroep en de leden van de projectgroep.

 1. Verdere financiële verkenning

Dit is vooralsnog een doorlopende activiteit. Voor de financiering van de voorgenomen vernieuwing treden wij in gesprek met verschillende instanties om te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de vervanging van onze tennisbanen te realiseren.

 1. Inventariseren eisen en wensen nieuwe tennisbanen

Een tweede grote activiteit die op de rol staat, is het inventariseren van de eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe tennisbanen. Deze zullen voornamelijk betrekking hebben op het soort ondergrond, maar ook aanpalende aspecten als hekken, toegang, et cetera komen aan de orde. Voor deze inventarisatie worden verschillende stappen gezet. Over de details daarvan word je nog geïnformeerd, maar we kunnen je nu al melden dat er:

 • voorlichtingsavonden worden georganiseerd;
 • een enquête wordt uitgezet;
 • proefspeeldagen bij verschillende verenigingen voor de leden van de klankbordgroep worden georganiseerd, zodat zij de verschillende ondersoorten kunnen ervaren.

Tot slot
Wij merken dat wanneer wij met mensen praten over de baanvervanging dat het leeft en dat – begrijpelijk – bijna iedereen een mening heeft over welke banen er moeten komen. Communicatie is daarom voor ons van groot belang. Niet alleen vanuit ons naar jou, maar juist ook andersom. Dus alle feedback en/of input is van harte welkom. Heb je een mening over dit onderwerp die je met ons wilt delen, wil je een aanvulling doen of een bijdrage leveren, neem dan vooral contact met ons op. Het wordt zeer gewaardeerd. En vergeet je niet in te schrijven voor de klankbordgroep, de inschrijving sluit maandag 4 januari 2016.

Met sportieve groet,

de projectgroep Baanvervanging.

 

Voor de geïnteresseerden:

Onze Sponsors

Wijn Wereld
Schreuder
PV accountants
Restaurant Minoyu
Rikels-slaapexperts
Zuivelhoeve
Westera Accountancy